Arta Vorpsi

Job Title

Professor of Constitutional Law

Organization

Tirana Law Faculty

Country

Albania

Area of Expertise

 • Conflict
 • Gender and constitutions
 • Diversity
 • Customary governance/legal pluralism
 • Human rights
 • Judicial system design
 • Minority issues
 • Participation
 • Power sharing (horizontal/vertical)
 • Religion
 • Security sector

Publications

Books

 1.  “Human Dignity in Albania” in: Handbook of Human Dignity in Europe. Eds. Klaus Mathis, Paolo Becchi, University of Lucerne. Springer International (to be published in 2018).
 2. “Constitutional Justice in Albania” in: Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism. Ed. Rainer Arnold. Springer International Publishing (to be published in 2018)
 3.  “Ankimi Kushtetues Individual – Përvoja gjermane dhe perspektiva shqiptare (Die Verfassungsbeschwerde – Aus deutscher und albanischer Perspektive)”. Handbook, coauthor. Ed. German Foundation for International Legal Cooperation-IRZ. (2017)
 4. “Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict? Book, coauthor. Eds. Rainer Arnold, Herbert Roth, Universitaetsverlag Regensburg (2017).
 5. “Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power”, Book, coauthor, Eds. Rainer Arnold, Jose’ Ignacio Martinez-Estay. Springer International Publishing (2017).
 6. “Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015”. Book, coauthor, Gdansk University Press (2016).  
 7. “Limitations of National Sovereignty through European Integration”. Book, coauthor, Ed. Rainer Arnold. Springer International Publishing (2016).
 8. “Recent Developments in Albanian Constitutional Law”. Book. Published by: University of Regensburg, Germany (2012).
 9. “Parime kushtetuese dhe të drejta themelore në praktikën e Gjykatës Kushtetuese”. Book, co-author (2012)
 10. “Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese shqiptare”. Book. Published in Tirana (2011).

 Articles

 1.  “Constitutional Justice and Politics – The review of constitutional amendments by the Constitutional Court in Albania”, Report held at XVIII International Congress on European and Comparative Constitutional Law, 14-15 October 2016, University of Regensburg (to be published).
 2.  “Konstitucionalizimi i së drejtës private dhe qasja e gjykatave shqiptare”, Jeta Juridike Nr.4/2015, Shkolla e Magjistraturës.
 3. “Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict?”. Report held at XVIIth International Congress on European and Comparative Constitutional Law, 16-17 October 2015, University of Regensburg.
 4. “The influence of the Albanian Constitution in Private Law”, Report held at XVI International Congress on European and Comparative Constitutional Law, 13-14 October 2014, University of Regensburg.
 5. “Recent Developments in European Constitutionalism in the Light of Constitutional Justice”. Report held at XVth International Congress on European and Comparative Constitutional Law, May 31-June 1 2013, University of Regensburg.
 6.  “Ankimi individual në Gjykatën Kushtetuese shqiptare – Mjet juridik efektiv?”, referat I mbajtur në Konferencën Shkencore Kombëtare: “Mekanizmat mbrojtës të të drejtave të individëve në kuadër të procesit të rregullt ligjor”, organizuar nga Fakulteti I Drejtësisë, Univeristeti I Tiranës dhe Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare, 2012. 
 7. “Rishikimi I Kushtetutës”. Botuar në: Revista Studime Juridike, Fakulteti I Drejtësisë, Universiteti I Tiranës, Nr.1/2012.
 8.  “Die Aktivlegitimation politischer Parteien vor dem albanischen Verfassungsgericht” botuar në revistën Osteuroparecht, Deutsche Gesellschaft fuer Osteuropakunde in Zusammenarbeit mit dem Institut fuer Ostrecht der Universitaet zu Koeln, Nr.1, March 2011.
 9. “Roli i OJF-ve në forcimin e të drejtave dhe lirive themelore e interesave kolektive perms gjykimit të zakonshëm dhe atij kushtetues”, mbajtur nëKonferencën Kombëtare“Roli aktiv I organizatave jofitimprurëse në mbrojtje të të drejtave dhe lirive të njeriut, perms instrumentave kushtetuese dhe ligjorë, (bashkëautore), organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Avokatin e Popullit, botuar në Proceedings Book, 2011.
 10. “The Progressing Internationalization and Europeanization of Constitutional Law in Europe, in particular the Impact of the Lisbon Treaty”, Nëntor 2010, botuar në: http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/arnold/forschung/index.htm 
 11. “Akti normativ me fuqinë e ligjit në këndvështrimin e së drejtës kushtetuese”, botuar në revistën JetaJuridike, 2010.
 12. “Liria e shprehjes në jurisprudencën e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut”, Tribuna Juridike Law Review, 2007.
 13. “Prohibition of torture – Ndalimi I tortures në shtetin e së drejtës”, botuar në revistën E drejta parlamentare dhe Politikat ligjore, Nr.30/2006.
 14. “Raporti kushtetues President – Parlament në Republikën parlamentare”, in: Parliamentary Law Review, Nr.29/2006.
 15. “Referendumi shfuqizues dhe shqyrtimi i kërkesës nga Gjykata Kushtetuese”, Parliamentary Law Review, Nr.31/2006.
 16. “Mbi hapësirën e kontrollit të GjK lidhur me shqyrtimin e konflikteve zgjedhore sipas nenit 131/e të Kushtetutës”, në revistën Parliamentary Law Review, Nr.35/2007.
 17. “Kufizimi I së drejtës së jetës në aspektin kushtetues – Rasti I goditjes për vdekje nga forcat e policisë“, botuar në revistën JetaJuridike, Nr.3/2006.
 18. “Interpretimi I Kushtetutës nga GjykataKushtetuese-Vendime interpretuese”, in: Parliamentary Law Review, Nr.24/2005.
 19. Kuptimi I termit “interes i tyre” nga këndvështrimi I partive politike, sipas nenit 134/2 të Kushtetutës”, Tribuna Juridike Law Review, Nr.51/2004.
 20. Mbrojtja ndërkombëtare e lirisë së besimit”, botuar në Tribuna Juridike, Nr.46/2004.
 21. Për imunitetin”, botuar në revistën E drejta parlamentare dhe Politikat ligjore, Nr.19/2004.
 22. Kur është vendimi i Kuvendit aktnormativ?-opinion mbi një vendim të Gjykatës Kushtetuese”, botuar në revistën E drejta parlamentare dhe Politikat ligjore, Nr.21/2004.
 23. “Partitë politike dhe financimi I tyre nga shteti”, botuar në Revistën E drejta parlamentare dhe politikat ligjore, Nr.16/2003.
 24. Barazia para ligjit sipas jurisprudences së Gjykatës Kushtetuese”, botuar në revistën Jeta Juridike, Nr.1/2003.
 25. 25. “Cronical of Albanian Constitutional Court’s jurisprudence”, in Constitutional Law Review of East-European countries, University d’ Auvergne, Law Faculty Clermont-Ferrand, Nr.2/2001.

Contact Form