Poroshenko to submit amendment to Constitution on Ukraine's integration to EU, NATO